فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

رضا آقاجان نشتایی
رضا آقاجان نشتایی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^