معرفی

مشخصات فردی

رضا آقاجان نشتایی

نام - نام خانوادگی : رضا   آقاجان نشتایی

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت مالی

سوابق اجراییعضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت دولتی -صنعتی-بازرگانی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

رضا آقاجان نشتایی
رضا آقاجان نشتایی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^